Rejsebetingelser for din skiferie

Læs rejsebetingelserne Første skridt mod en vellykket skiferie til Alperne

Læs rejsebetingelserne grundigt før bestilling af jeres skirejse ved Danski. Det er første skridt mod en vellykket skiferie.

Tilmelding

Rejsen bestiller I på www.danski.dk eller på telefon 86 800 600. Når I har bestilt jeres rejse, fremsender vi reservationsbevis samt indbetalingskort. Du skal betale på www.danski.dk under 'Mit Danski'. Kontroller grundigt at alle rejsedata og priser svarer til jeres bestilling.

Depositium

Depositum udgør kr. 1.500,- pr. person*. Depositum samt eventuel afbestillingsforsikring skal betales online eller på det tilsendte indbetalingskort senest tre dage efter modtagelsen af reservationsbeviset. Ved indbetaling af depositum er tilmeldingen bindende for den rejsende og de enkelte rejsedeltagere bekræfter at have læst og accepteret de for den bestilte rejse relevante vilkår og bestemmelser. For Danski er tilmeldingen gældende 72 timer efter modtagelsen af depositum.

Restbeløbet skal uopfordret være Danski i hænde senest seks uger inden afrejse. I modsat fald har Danski ret til at annullere rejsen og depositum er tabt. Alle betalinger skal foretages samlet for hver bestilling. Indbetalt depositum refunderes ikke.

Rejse- og deltagerbevis samt deltagerspecifikation skal medbringes på rejsen og fremvises på forlangende.

Værelset/lejligheden må kun bebos af de personer, der er tilmeldt rejse hos Danski. Hvis du bestiller for flere, gør vi opmærksom på, at de øvrige rejsedeltagere har krav på orientering om alle rejsevilkår.

Danski beder dig videregive disse oplysninger og vilkår eller henvise til Danski for yderligere information.

Priser og ændringer

Ændring af afrejsedato eller rejsemål kan foretages indtil 50 dage før afrejse, såfremt der er ledige pladser på det ønskede rejsemål. Hvis ændringer ikke kan lade sig gøre, og rejsen derfor må afbestilles, gælder de ovenfor nævnte regler. Ændringer kan indtil 50 dage før afrejsen foretages imod betaling af et ekspeditionsgebyr på kr. 150 kr. pr. ændring. Øvrige ændringer i bestillingen, der kræver fremsendelse af nyt rejsebevis koster kr. 150,- Eksempler herpå kan være skift til anden indkvartering, ændring i skileje, liftkort med videre. Hvis ændringer foretages direkte på www.danski.dk, opkræves der ikke fakturagebyr.

På rejser med rutefly kan ændringer af deltagernavn ikke foretages senere end 50 dage inden afrejsen.

Danski har ret til at ændre prisen for en rejse som følge af ændrede valutakurser, skatter og afgifter, oliepriser etc. Hvis eksempelvis lufthavnsskatter stiger med kr. 50,- forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter eller lign. Prisændringen vil dog ikke kunne overstige 10 % af rejsens pris og vil ikke kunne foregå senere end 14 dage før afrejse.

Rejsens pris

Prisen for en rejse er i prislisten angivet med det antal deltagere, som en lejlighed eller et hotelværelse bebos af. Ønskes boligen beboet af færre personer end angivet i prislisten, skal der betales et tomsengs-tillæg. Kontakt Danski for pris eller se www.danski.dk.

Boligen må kun benyttes af de personer, der er tilmeldt rejsen hos Danski. I de tilfælde, hvor en eller flere deltagere i et selskab afbestiller rejsen eller på grund af sygdom eller lignende bliver forhindret i at deltage i rejsen, må de resterende deltagere påregne at blive indlogeret i lejlighed/hotelværelse til det faktiske antal rejsende, og prisen pr. person justeres i overensstemmelse hermed. Hvor dette ikke er muligt eller hvis de rejsende ønsker at blive boende i den oprindelige lejlighed/hotelværelse, vil prisen blive justeret herefter.

Valutakurs

Alle priser på vores hjemmeside er beregnet ud fra valutakurser pr. 31. maj 2017.

Afbestilling af skiferien

Du kan frit afbestille, og få depositum tilbage, frem til d. 1. oktober. Gældende for rejser med afrejse i perioden 1. december 2017 til 1. maj 2018, ved rejser med afrejse liggende udenfor denne periode gælder nedenstående afbestillings regler.

Hvis det bliver nødvendigt at aflyse rejsen, skal Danski kontaktes pr. telefon. Vi skal herefter have et skriftligt afbud eller afbud pr. e-mail til mail@danski.dk senest 48 timer efter dit telefoniske afbud - dog altid inden rejsens påbegyndelse! 

Ved afbestilling af rejsen gælder følgende regler og frister: 

 • Afbestilles rejsen mere end 42 dage før afrejse, mistes depositum
 • Afbestilles rejsen mellem 13 og 41 dage før afrejse, mistes depositum + 50 % af rejsens totale pris
 • Afbestilles mindre end 13 dage før afrejse, mistes hele rejsens pris
 • Ved afbestilling af en pakkerejse indeholdende liftkort, skileje og skiskole indgår værdien af liftkortet, skileje og skiskolen i pakkerejsen, og liftkortet, skileje og skiskole kan ikke refunderes separat

Kommer I for sent til det aftalte mødested (påstigningssted) ved afrejse, vil I ikke kunne forvente nogen form for godtgørelse.

Arrangørernes aflysning af en skirejse

Danski kan aflyse en rejse af følgende årsager:

 • På grund af force majeure, hvorved arrangøren er forpligtet til omgående at underrette de tilmeldte rejsedeltagere.
 • Såfremt et tilstrækkeligt antal tilmeldinger på en afgang ikke er opnået, hvorved arrangøren er forpligtet til at underrette de tilmeldte på rejsen snarest og ikke senere end 14 dage før afrejse.

Aflyses en rejse som følge af ovennævnte punkter, tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke den rejsende nogen godtgørelse.

Arrangørernes ansvar

Danski kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport fra lufthavn etc., som skyldes forsinkelser grundet force majeure, vejrlig eller andre omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol.

Danski forbeholder sig endvidere ret til at ændre tidspunktet for hjemrejsen grundet vejrmæssige og/eller trafikale forhold, uden at det tilkommer den rejsende nogen form for kompensation for uudnyttede ferieaktiviteter.

Enhver deltagelse i arrangementer, arrangeret eller henvist af Danski, sker for den rejsendes egen regning og risiko. Danski vil aldrig kunne gøres ansvarlig for opståede skader på egen eller tredieperson samt tingskader.

Bagage

Danski kan ikke gøres ansvarlig for bagage eller effekter, der bortkommer eller beskadiges under transporten eller rejsen i øvrigt, end ikke hvis disse opbevares i et af Danski anvist og aflåst lokale eller transporteres i et af Danski anvist transportmiddel.

Det gælder derudover at ved bortkomst eller skader på rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra vores transportørers side, skal der rettes henvendelse til eget forsikringsselskab.

Rejsedeltagerne bør sikre sig at være tilfredsstillende dækket ved bortkomst eller beskadigelse af bagage under hele rejsen. Dette enten ved egen forsikring eller ved at tegne en rejseforsikring.

Rejsedeltagerne bør derudover på forhånd sikre sig, at der ikke er selvrisiko på forsikringen, da selvrisiko betragtes som manglende forsikring.

Det er ikke tilladt at pakke tøj sammen med skiudstyr. Ved forsinkelse på flytransport af skiudstyr stiller Danski gratis udstyr til rådighed i bedste kategori mod forevisning af kvittering for skitransport og PIR-rapport fra lufthavnen. Der ydes ikke kompensation for skitransporttillægget.

Danskis erstatningspligt

Danski er ansvarlig og har erstatningspligt efter branchens normale regler og normer. Danski kan ikke gøres ansvarlig for lukning af skiområdet eller dele heraf som følge af for lidt eller for meget sne, lavinefare, blæst eller lignende. Al færdsel i skiområdet sker på eget ansvar.

Der tilkommer ikke den rejsende kompensation ved programændringer, der skyldes regler fra det pågældende land myndigheders side, eksempelvis regler, der fører til aflysning af pistevisning.

Danski er medlem af Rejsegarantifonden, reg. nr. 288.

Særlige ønsker

Danski forsøger så vidt muligt at efterkomme specifikke ønsker, oplyst ved bestilling af rejsen, eksempelvis beliggenhed af lejlighed, særlig placering i bus, fly med videre, men Danski kan ikke garantere dette og kan ikke gøres erstatningsansvarlig, såfremt et ønske ikke kan efterkommes. Specialaftaler, der ikke er påført rejsebeviset, er bureauet uvedkommende.

Depositium og rådighed over ferieboligen

Ferieboligen er til rådighed fra lørdag kl. 17.00* til den følgende lørdag kl. 09.00*. Ved modtagelsen af nøglen til ferieboligen skal der betales depositum.

Der opkræves et depositum på ca. kr. 2.000,-* / 250€* for lejligheder og ca. kr. 4.000,- / 500€ for chaleter. Depositum kan normalt afregnes kontant ved opgivelse af kreditkortoplysninger til guiderne eller med internationalt kreditkort til receptionen. Depositum refunderes på afrejsedagen eller eftersendes til Danmark, såfremt boligen efterlades i ordentlig stand.

*For grupper gælder særlige regler for betaling af depositum. Reglerne vil fremgå af det udsendte materiale. 

Den rejsendes ansvar

Rejsedeltagere er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Danski eller dennes repræsentanter samt fly og busselskaber fastsætter. Rejsedeltageren skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller, lejligheder med videre.

Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel/lejlighed, således at videre ophold og hjemrejse må foretages for egen regning.

Den rejsende er erstatningsansvarlig efter almindelige erstatningsregler for skader forvoldt mod Danski, dennes repræsentanter og andre, som Danski samarbejder med. Danski er tillige berettiget til helt eller delvist at inddrage det erlagte depositum for lejlighed/chalet/hotelværelse, såfremt ovenstående overtrædes. Alle beboere i en lejlighed/chalet/hotelværelse hæfter solidarisk for enhver skade på indkvarteringen.

Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas og eventuelt visum, og det påhviler den rejsende selv at afholde alle eventuelle udgifter, som skyldes mangler i disse formaliteter.

Deltagelse i arrangementer under rejsen sker altid på den rejsenes eget ansvar. Danski kan ikke gøres ansvarlig for skader på person eller ting som følge af den rejsendes deltagelse i et arrangement, uanset at Danski står som arrangør eller medarrangør af arrangementet eller har formidlet kontakten til det pågældende arrangement.

Rejsebevis udsendes med post eller e-mail fra Danski cirka syv dage før afrejse. Den rejsende skal kontrollere det tilsendte materiale for derved at holde sig orienteret om eventuelt ændret afrejsetidspunkt eller afrejsested. Den rejsende har ligeledes selv pligt til at holde sig orienteret hos Danskis repræsentanter eller gennem opslag på destinationen om hjemrejsetidspunktet. Vi anbefaler, at man kontakter Danskis lokale repræsentant 24 timer før planlagt hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for hjemrejsen.

Husk det gule sygesikringsbevis. Det gælder på alle vores rejsemål i Europa og dækker udgifter til læge og medicin, men ikke til lægeordineret hjemtransport. Er du bosat på Grønland/Færøerne, skal du være opmærksom på, at den offentlige sygesikring ikke dækker ved sygdom og hjemtransport. Forsikring for lægeordineret hjemtransport kan tegnes gennem Europæiske Rejseforsikring A/S. Har den rejsende ingen forsikring for lægeordineret hjemtransport, fralægger Danski sig ansvaret for at hjælpe den rejsende hjem. Yderligere dækning kan opnås ved at tegne en skisportsforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring A/S.

Luftfartselskabets ansvar

Flyvning til og fra rejsemålet er undergivet bestemmelserne i Montreal-konventionen af 1999 med senere ændringer og tilføjelser tillempet national lovgivning. Hvor ikke andet er angivet, gælder branchens almindelige rejsebetingelser.

Reklamationer

Evtuelle reklamationer under en rejse skal straks fremsættes over for rejselederen eller en repræsentant for Danski. Ved reklamation modtager du en kvittering fra Danskis guider, hvoraf det fremgår at du har kontaktet guiderne. Husk at gemme denne kvittering, da det er en forudsætning for at vi kan behandle sagen efter hjemkomst. Såfremt den rejsende efter rejseafslutning stadig mener at have noget at anke over, skal dette meddeles Danski skriftligt senest fire uger efter hjemkomsten. Senere reklamationer modtages ikke.

Skiskole

På de destinationer, hvor Danski tilbyder dansk skiskole, forbeholder Danski sig ret til at ændre skiskolen til den lokale skiskole, såfremt offentlige myndigheder etc. måtte forhindre afvikling af den danske skiskole. Hvis undervisningen ikke kan afholdes på dansk, vil vi forsøge at få engelsk undervisning. Lykkes dette ikke, vil undervisningen foregå på den lokale skiskoles modersmål. Alternativt vil den fulde skiskolebetaling refunderes. Manglende dansk undervisning giver ikke den rejsende ret til at ophæve aftalen.

Afbestillingsforsikring

Danski anbefaler, at I tegner en afbestillingsforsikring, der er jeres sikkerhed for, at I i tilfælde af egen eller pårørendes sygdom med mere helt frem til afrejsetidspunktet, kan få det indbetalte beløb tilbage uden andre fradrag end selve afbestillingsforsikringen. Afbestillingsforsikringen koster 6 %* af grundprisen (transport, ophold og liftkort) og skal bestilles sammen med rejsen og betales sammen med depositum for rejsen.

Afbestillingsforsikringen dækker blandt andet i følgende tilfælde (uddrag af forsikringsbetingelser):Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde den planlagte rejse på grund af død eller alvorlig akut opstået sygdom/ tilskadekomst (opstået efter forsikringens tegning), som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed hos forsikrede eller dennes:

a) Ægtefælle eller samlever(ske)
b) Forældre eller svigerforældre
c) Børn eller børnebørn
d) Søskende
e) Bedsteforældre (hvis disse ikke er fyldt 75 år)
f) Svigerinde eller svoger
g) Rejseledsager

Maksimum tre forsikringstagere kan afbestille med henvisning til pkt. g) rejseledsager.

Den udvidede dækning dækker også tabt ferieformål. Det vil sige, at denne forsikring
træder i kraft såfremt en akut opstået skade forhindrer den forsikrede i at udøve den planlagte ferieaktivitet, i dette tilfælde skiløb.

De samlede forsikringsbetingelser udleveres på forlangende og sendes desuden ud sammen med rejsebekræftelsen.

Hvis I skal afbestille skiferien

Så skal I kontate Danski, da afbestillingen foregår direkte til Danski i skadestilfælde.

Danski skal informeres senest en arbejdsdag efter det opståede, men dog inden rejsens påbegyndelse (rejsens påbegyndelse er det øjeblik man forlader hjemmet for at tage på den planlagte rejse). Afbestilling foretages først telefonisk og derpå skriftligt med lægelig eller anden dokumentation.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os på Danski.dk har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Fødselsdato

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Danski.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Danski.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Danski.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Danski.dk via e-mail mail@danski.dk.

Cookies

På Danski.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på Danski.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades med videre. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere danski.dk.

Specielle regler ved køb af rejse

Husk at rejser ifølge Forbrugeraftaleloven ikke er omfattet af fortrydelsesret.

Tak fordi du læste med

Nu har du læst 'alt det med småt' og er helt klar til at bestille årets skiferie. Så hvor skal turen gå hen? Vi har destinationer i Frankrig, Østrig og Italien - og hvert land og destination har sine fordele. Gå på jagt på vores hjemmeside og find den helt rigtige destination og indkvartering til din skiferie. 

God fornøjelse!