Rejsebetingelser for din skiferie

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Danski og Skinetworks 2020 A/S (i det følgende rejsearrangøren) og rejsende (i det følgende den rejsende), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

1. AFTALEINDGÅELSE

1.1. INDGÅELSEN 

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt. 

Tilbuddet accepteres af den rejsende, når denne foretager betaling til rejsearrangøren. Forinden har den rejsende ved tilkendegivelse i en ”klik af”-boks modtaget og accepteret disse almindelige betingelser. 

Rejsearrangøren fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende. Den rejsende accepterer skriftligt tilbuddet ved indbetaling af depositum inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den rejsende ikke indbetaler tilbuddet inden denne frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet. 

Ved fysisk henvendelse på rejsearrangørens salgssted, via telefon eller e-mail, accepterer den rejsende rejsearrangørens tilbud ved betaling af hele eller en del af pakkerejsens pris. Den rejsende får inden betalingen udleveret disse almindelige betingelser. 

Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Den rejsende har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser. 

1.2. REJSEDOKUMENTER 

Rejsearrangøren fremsender efter aftalens indgåelse uden unødig forsinkelse rejsedokumenterne (eksempelvis et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan) til den rejsende. 

Fremsendelse af rejsedokument er samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren, herunder men ikke begrænset til ændringer i pakkerejsen, foregår på den, e-mailadresse, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse aftalens indgåelse. 

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte den rejsende både før og under rejsen. 

Hvis den rejsende ikke modtager rejsedokumenterne inden 24 timer efter bookingen, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren. Såfremt den rejsende har opgivet en e-mailadresse, skal den rejsende forinden tjekke spam-filtret. 

Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.) og straks reagere over for rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. 

2. PRIS OG BETALING

2.1. PRIS 

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført – transport ved valg af fly, tog eller bus, liftkort, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering, evt. forplejning og valgte tilvalg i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet. Turistskatter er ikke omfattet af rejsens pris og betales direkte på destinationen. 

Prisen på rejsen inkluderer et bidrag til Rejsegarantifonden. Du kan læse mere om Rejsegarantifonden under punkt 12. 

Vi gør opmærksom på, at vores priser løbende op- eller nedjusteres alt efter udbud og efterspørgsel, og dette kan forekomme flere gange dagligt. Den aktuelle pris fremgår på det fremsendte rejsedokument umiddelbart efter bestilling af rejsen. 

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, medmindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til punkt 4. 

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af depositum for lejlighed eller hotel, slutrengøring samt lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen. 

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes rejsedokument. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse, eller i forudsætningerne for denne, som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet. 

2.2. BETALING 

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling. 

Hvis ikke andet er angivet, skal depositummet og evt. afbestillingsforsikring betales senest 3 dage efter booking af rejsen. Depositum for rejsen er 1.750,- pr. person hvis ikke andet er aftalt. Slutbetalingen skal være rejsearrangøren i hænde senest 60 dage før afrejse. Booker den rejsende rejsen nærmere end 60 dage før afrejse, betales hele rejsens pris med det samme. 

Ved rejser med rutefly udgør depositummet flybillettens pris + 1750 kr. pr. person. 

Hvis den rejsende af en årsag, skal have penge tilbage, bliver de som udgangspunkt ført tilbage til et af de kreditkort rejsen er betalt med.

3. AFBESTILLINGS- & REJSEFORSIKRING

Rejsearrangøren giver inden aftaleindgåelsen den rejsende oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer. 

Rejsearrangøren modtager provision for salg af forsikringer. Den rejsende kan ved henvendelse til rejsearrangøren få oplyst provisionens størrelse. 

Ønsker den rejsende at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via rejsearrangøren, skal den rejsende meddele rejsearrangøren dette, inden aftalen er endeligt indgået. 

Afbestillingsvilkår uddybes på rejsearrangørens hjemmeside her.

4. DEN REJSENDES GENERELLE PLIGTER

4.1. PAS, VISUM OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORMALITETER (BL.A. VACCINATIONER) 

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning, visum, indrejsetilladelse og eventuelt bevis for påkrævede vaccinationer og i øvrigt leve op til det enkelte lands krav til indrejse, samt de for rejsens gennemførelse, nødvendige dokumenter. Det påhviler endvidere den rejsende at orientere sig om eventuelle indrejseformaliteter, krav og retningslinjer forud for eller under selve rejsen. Oplysninger udover hvad der er givet af rejsearrangøren fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere skal kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsearrangøren kan ikke stilles til ansvar for omkostninger som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. 

Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas mv., medmindre manglen skyldes dokumenterbar fejlinformation fra rejsearrangøren. 

4.2. BEVÆGELSESHÆMMEDE PERSONER 

Den rejsende kan desuden før aftalens indgåelse anmode rejsearrangøren om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver rejsearrangøren alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov. 

4.3. NAVNE PÅ REJSEDOKUMENTER 

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarligt. 

4.4. RETTIDIGT FREMMØDE 

I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte rejsearrangøren. Ved den rejsendes manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet. 

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan den rejsende ikke kun benytte sig af en hjemrejse. 

Den rejsende skal have afsluttet en eventuel check-in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check-in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check-in-køen, hvis den rejsende må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check-in inden for de oplyste tidspunkter. 

Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst til bestilleren af rejsen pr. e-mail. Rejser den rejsende med fly kan denne få en omtrentlige afrejsetid fra destinationen til lufthavnen igennem rejsearrangøren. Afrejsetider for lufthavnstransfer fastholdes dagen før afrejse af guiden på destinationen. Vær opmærksom på at trafik og vejrforhold, samt udefrakommende hændelser kan påvirke afrejsetidspunktet, så skiløb på afrejsedagen kan helt eller delvis udeblive. 

Den rejsende skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for rejsearrangørens kontrol. Den rejsende kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor rejsearrangøren. 

4.5. ORDENSBESTEMMELSER 

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc. 

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris. 

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/ handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris. 

4.6. MANGLENDE EFTERLEVELSE 

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører. 

5. ÆNDRINGER AF DEN INDGÅEDE AFTALE

5.1. OVERDRAGELSE AF PAKKEREJSEN 

Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person mod et eventuelt gebyr tilsvarende de omkostninger der måtte være ved overdragelsen frem til 7 dage før afrejse. Overdragelse nærmere end 7 dage før afrejse kan ikke garanteres, men forespørges, det koster et gebyr (som kan oplyses ved telefonisk henvendelse) ved rutefly samt alternative indkøbte flyafgange, afhænger gebyret af flyselskabets gebyrer på den pågældende dato for ændringen. 

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder gyldigt pas, visa og sundhedsmæssige krav. 

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af den rejsendes rejsedokumenter. 

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter). 

Det vil fremgå af den rejsendes rejsedokumenter, hvis flybilletten eller de øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling. 

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.  

Ved rejser med rutefly kan navneændringer normalt ikke foretages efter bestillingen er bekræftet. I tilfælde af, at navneændring er muligt, er ændringsgebyret afhængig af det pågældende luftfartsselskabs ændrings regler samt gebyr. 

5.2. PRISÆNDRINGER 

Rejsearrangøren forbeholder sig ret til, senest 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, at foretage prisændringer (op til 8 %), som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også, selv om rejsen er slutbetalt.

5.3. DEN REJSENDES ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN 

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. 

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling. 

5.4. REJSEARRANGØRENS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN 

5.4.1. UVÆSENTLIGE ÆNDRINGER 
Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer. 

5.4.2. ANDRE ÆNDRINGER 
Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse enten; 

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen, 
 • eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at levere, 

har den rejsende følgende rettigheder; 

 • den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen 

eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse. 

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris. 

Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsendes skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2. 

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder 

5.4.3. AFREJSETIDER 
Samtlige afrejsetider er omtrentlige indtil 20 dage før afrejse, og er dermed ikke bekræftet ved tidlig booking. De angivet tider på rejsedokumenterne kan ændres ved et eller flere tilfældene. Rejsearrangøren skal senest 20 dage før afrejse, fastsætte den endelige afrejsetidspunkt. Hvis afrejsetidspunkter for ud og hjemrejse afviger mere en 8 timer for de omtrentlige afrejsetidspunkter, så har den rejsende ret til at hæve aftalen. Såfremt at rejsende ønsker at hæve aftalen, skal rejsearrangøren informeres hurtigst muligt efter de er blevet informeret om ændringen. 

6. AFTALENS OPHØR

6.1. FORTRYDELSESRET 

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde. 

6.2. AFBESTILLING AF PAKKEREJSEN 

6.2.1. NORMALE AFBESTILLINGSVILKÅR 
Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre rejsearrangøren inden aftalens indgåelse skriftlige har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret, svarende til pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser. 

 • Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejsedagen mistes det indbetalte depositum samt evt. afbestillingsforsikring. 
 • Sker afbestilling mellem 60 dage før afrejsedagen og 14 dage før det i rejsedokumenterne anførte afgangstidspunkt, har rejsearrangøren ret til at beregne sig DKK 50 % af rejsens totale pris. 
 • Sker afbestilling senere end 14 dage før afrejse, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 100 % af rejsens totalpris i afbestillingsgebyr. 

AFBESTILLINGSVILKÅR VED REJSER MED RUTEFLY 

 • Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejsedagen mistes hvad der svarer til flybillettens pris, depositummet på 1.750 kr. pr. person samt evt. afbestillingsforsikring. Dog minimum 5.000 kr. pr. person. Er rejsens samlede pris mindre end 5.000 kr., mistes hele rejsens pris.  
 • Sker afbestilling mellem 60 dage før afrejsedagen og 14 dage før det i rejsedokumentet anførte afgangstidspunkt, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 75% af rejsens totale pris. Dog minimum 5.000 kr. Er 75% af rejsens total pris mindre end 5.000 kr, mistes hele rejsens pris. 
 • Sker afbestilling senere end 14 dage før afrejse, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 100% af rejsens totalpris i afbestillingsgebyr. 

Den rejsende kan på anmodning få en begrundelse for afbestillingsgebyrets størrelse. 

Ved afbestilling af hele rejsen er det ikke muligt at få refunderet delelementer af rejsen (liftkort, skiskole, transport) da det indgår og er en del af pakkerejsen. 

6.2.2. AFBESTILLING I TILFÆLDE AF KRIGSHANDLINGER MV. 
Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen. 

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr, skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. 

Se www.um.dk & www.ssi.dk. 

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren. 

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt 

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2. 

6.2.3. TIDSPUNKT FOR TILBAGEBETALING OG BEREGNING AF AFBESTILLINGSGEBYR 
Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.  

6.3. REJSEARRANGØRENS OPSIGELSE 

6.3.1. OPSIGELSE PÅ GRUND AF MANGLENDE TILSLUTNING 
Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt (30 rejsende på busrejse og 80 rejsende på flyrejse), kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end 

 • 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage. 
 • 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage. 
 • 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage. 

6.3.2. OPSIGELSE PÅ GRUND UUNDGÅELIGE OG EKSTRAORDINÆRE OMSTÆNDIGHEDER 
Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. 

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

7. MANGLER OG REKLAMATION

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, guiden på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår. 

Hvis rejsearrangørens guide eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe, eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for rejsearrangøren. 

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret skriftligt af rejsearrangørens medarbejdere og/eller underleverandører på stedet. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen. 

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation. 

Omtale af fejl og mangler i rejsearrangørens spørgeskemaer, betragtes ikke som en officiel klage. 

8. BEGRÆNSNINGER I REJSEARRANGØRENS ERSTATNINGSANSVAR

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven. 

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen. og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen. 

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk 

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til: 

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel 
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR 
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR 

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til: 

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld 
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR 
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side 
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR 

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene. Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU-forordning 1371/2007 er sat til: 

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR 
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR 
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR 
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side 

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris. 

9. FREMSÆTTELSE AF KRAV EFTER REJSENS AFSLUTNING

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende. 

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet udbedres på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsearrangøren senest 4 uger efter hjemkomst. Reklamation kan foretages via vores reklamationsformular på hjemmesiden her.

10. ADGANG TIL MODREGNING VED UDBETALING AF ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSATION

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold. 

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren. 

11. VÆRNETING OG LOVVALG

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsearrangøren eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. 

Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk. 

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Rejsearrangøren er - som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter. 

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980. 

12. GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN

Rejsearrangøren er medlem af Rejsegarantifonden, som er den rejsende sikkerhed for, at den rejsende er bedst muligt stillet, når den rejsende rejser på ferie. Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos: 

Rejsegarantifonden 
Haldor Topsøes Allé 1 
2800 Kongens Lyngby 
Tlf: 45461100 
E-mail: info@rejsegarantifonden.dk 

13. REJSENDE UNDER 18 ÅR

Hvis en rejsende under 18 år rejser uden forældre, skal det oplyses ved booking af rejsen. 

Inden betaling af depositum indsendes en fuldmagt fra forældrene, som godkendelse for den mindreåriges deltagelse herpå. Forældrefuldmagt findes her.

14. TRANSPORT OG BAGAGE

Bussens bagagerum vil blive låst, når alt bagage er lastet og åbnes først ved omstigning eller ankomst til destinationen. Det er den rejsendes ansvar både ved pålæsning af bagage, når bagagen er ombord på bussen og ved ankomst til destinationen, at den rejsendes egen bagage kommer med ud og/eller videre med næste transportmiddel. Rejsearrangøren eller busselskabet kan ikke blive gjort ansvarlige for forlagt eller skadet bagage under transporten, når bagagen ikke er låst inde i bussens bagagerum. Det er ikke muligt at tilgå bagagen under rejsen, da bagagerummet vil være låst under hele rejsen.  
Rejsearrangøren og busselskabet kan ikke blive gjort ansvarlige for glemte genstande eller tasker i bussen. Rejsearrangøren anbefaler derfor vores rejsende at have en rejseforsikring. 

14.1 

Ved bestilling af skirejser med fly er der begrænset plads til skiudstyr på flyet. Såfremt der ikke bestilles skitransport ved køb af rejsen, kan det ikke garanteres at dette er muligt efterfølgende. 

Ved rejser med rutefly, skal der hurtigst muligt, oplyses om ønsket om at medbringe skiudstyr i flyet. Her efter bestiller rejsearrangøren skitransport hos flyselskabet. Skitransporten kan ikke betales hjemmefra, men skal betales i lufthavnen ved check-in. Det er ikke garanteret 100%, at skiudstyret kan komme med flyet, i yderst sjældne tilfælde, kan skiudstyret blive afvist i lufthavnen.  

15. TILSLUTNINGSREJSER

Rejsearrangøren er alene ansvarlig for tilslutnings-transport såfremt denne er markedsført som en del af en pakkerejse og/ eller der indgås aftale om en sådan før der indgås en endelig aftale om køb af en pakkerejse. 

16. FORSINKELSE

FORSINKELSE UDREJSE 

Den rejsende må være forberedt på, at der ved transport, fx med fly eller bus, kan opstå større eller mindre forsinkelser, jævnført med pakkerejseloven anses ikke enhver forsinkelse for en mangel ved rejsen. 

Såfremt der skulle opstå en forsinkelse til rejsemålet, gøres en helhedsbedømmelse afhængig af den tidsmæssige udstrækning, er betydelig. 

Vejledende retningslinjer om transportforsinkelser i forbindelse med pakkerejser anses først som en betydelig udstrækning når forsinkelsen til rejsemålet er over 6 timer. 

FORSINKELSE HJEMREJSE 

Der gives som udgangspunkt ikke forholdsmæssigt afslag ved forsinket hjemrejse. Der kan alene søges om erstatning for eventuelle tab som følge af en forsinkelse. 

17. AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER I SKIOMRÅDET

Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort til eksempelvis grundet lukning af skiområdet eller dele heraf som følge af for lidt eller for meget sne, lavinefare, blæst eller lignede. Alt færdsel i skiområdet og deltagelse af arrangementer sker på den rejsendes eget ansvar. 

Rejsearrangøren på råber sig retten til at aflyse et arrangement ved for få tilmeldte, sygdom, dårligt vejr og lignede samt hvis vores samarbejdspartnere vurderer en risiko forbundet ved at gennemføre arrangementet. 

COVID-19/epidemi/pandemi: Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for restriktioner eller lukninger af restauranter, afterski-steder, barer og butikker grundet lokale myndigheders anbefalinger og/eller retningslinjer. 

BETINGELSER FOR SKILEJE 

Rejsearrangøren er udelukkende formidler af skileje. Udbyderne er vores lokale samarbejdspartnere på destinationerne, og den specifikke udbyder fremgår af rejsebeviset. Inden afrejse fremsendes en voucher med alle oplysninger, som den rejsende skal fremvise for at få udleveret udstyret. 

Eventuelle fejl/mangler ved det lejede udstyr, skal meddeles direkte til udbyderen på destinationen. 

18. EVENTUELLE ØNSKER FORSØGES OPFYLDT MEN KAN IKKE GARANTERES

Rejsearrangøren forsøger at opfylde alle ønskemål om rejsen, men kan ikke garantere noget (f.eks. ønsker om værelser på samme etage, specifik værelses placering, udsigt mv.). 

19. DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYK OG SKRIVEFEJL

Rejsearrangøren tager forbehold for tryk og skrivefejl. 

20. SÆRSKILTE GRUPPEREJSEVILKÅR

20.1 

Ved en grupperejsebestilling forstås en samlet bestilling af et selskab på mindst 15 personer, som rejser på samme bookingnummer. Ind under grupperejsebestilling falder også uddannelsesinstitutioner, herunder videregående uddannelser, handelsskoler og gymnasierejser. 

20.1.1 
Gruppen skal udpege en gruppeleder som har ret til at foretage bestillingen og modtage informationer fra rejsearrangøren. Når gruppelederen modtager informationer, anses det at alle i gruppen er oplyst. 

20.2 

Ved grupperejser fra uddannelsesinstitutioner tilmelder deltagerne sig individuelt via gruppens egen hjemmeside medmindre andet er aftalt, og hver enkelt deltager er selv ansvarlig for sin bestilling og betaling. Spørgsmål om grupperejsen stilles direkte til rejsearrangøren. 

20.2.1 
Ved bestilling af en grupperejse gennem uddannelsesinstitutioner er indkvarteringen uspecificeret indtil ca. 3 uger før afrejsen, men generel information omkring indkvarteringen findes på gruppens hjemmeside. Når indkvarteringen bliver specificeret på gruppens hjemmeside, fremgår det, hvor mange senge der er i hver lejlighed. Det samlede antal senge passer til gruppens størrelse, og den enkelte deltager vælger selv sin seng og indkvartering ud fra de ledige pladser. Afrejsetider for bus er vejledende frem til 14 dage før afrejse. 

20.3 

Afbestillingsprocedure: Rejsende som bestiller sin rejse igennem en gruppeleder skal henvende til gruppelederen ved afbestilling, idet gruppelederen har kontakten til rejsearrangøren. Rejsende som bestiller sin rejse igennem en gruppehjemmeside skal henvende sig direkte til rejsearrangøren ved afbestilling. Hvis én person i en gruppe afbestiller sin rejse, tilpasses den eksisterende booking med nyt antal rejsende. Dette kan påvirke rabatter og tomsengstillæg kan tilkomme. I øvrigt gælder rejsearrangøren almindelige rejsebetingelser for ændringer mv. 

21. STANDARDOPLYSNINGSSKEMA 

Den kombination af rejseydelser den rejsende tilbydes er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. 

Den rejsende er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Skinetworks 2020 A/S er fuldt ansvarlig for den korrekt levering af den samlede pakkerejse. 

SKINETWORKS 2020 A/S har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere den rejsendes betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre den rejsendes hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent. 

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302 

 • Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås. 
 • Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen. 
 • Rejsende får udleveret nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor den rejsende kan komme i kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet. 
 • Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere omkostninger. 
 • Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. Brændstofpriser eller valutakursændringer), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8% af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder. 
 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. 
 • Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af passende og begrundet opsigelsesgebyr. 
 • Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentlig berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet. 
 • Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt. 
 • Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis rejsende er i vanskeligheder. 
 • Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. 

SKINETWORKS 2020 A/S har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejsegarantifonden. Rejsende kan henvende sig til Rejsegarantifonden på telefon 45 87 83 33 eller info@rejsegarantifonden.dk, hvis de nægtes ydelser som følge af SKINETWORKS 2020 A/S konkurs eller insolvens. 

Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk